Legislatíva zverejňovania

Prečítajte si naše tipy a rady, ako správne zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry.

Ako správne zverejňovať zmluvy

V nasledujúcom texte uvádzame základné pravidlá. Podrobné a kompletné informácie možno nájsť v celom znení zákona.

Povinnosť zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr je upravená zákonom o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Koho sa týka zverejňovanie?

Povinnosť zverejňovať zmluvy, objednávky a faktúry sa týka "povinných osôb", ktorými podľa §2 sú:

 • štátne orgány, obce, vyššie územné celky ako aj tie právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy, a to iba v rozsahu tejto ich rozhodovacej činnosti.
   
 • právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona
   
 • právnické osoby založené povinnými osobami
   
 • právnicke osoby alebo fyzické osobe ustanovené osobitným zákonom

Zverejňovanie zmlúv

Zverejňuje sa zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy (vrátane neštátnych účelových fondov), alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie).
 

Zmluvy, ktoré nie sú povinne zverejňované:
 

 • služobná zmluva
   
 • pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru; povinne zverejňovanou zmluvou však je kolektívna zmluva
   
 • zmluva týkajúca sa burzových obchodov a ich sprostredkovania,
   
 • zmluva týkajúca sa cenných papierov alebo iných finančných nástrojov,
   
 • zmluva uzavieraná v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva,
   
 • zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody,
   
 • zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov v Slovenskej republike a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí,
   
 • zmluva uzavieraná v pôsobnosti Štátnej pokladnice týkajúca sa finančných a platobných služieb,
   
 • zmluva týkajúca sa obchodov zabezpečujúcich likviditu štátu a zmluva o zabezpečení poskytovania platobných služieb,
   
 • zmluva o pôžičke podľa osobitného predpisu
   
 • zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie hospodárskej mobilizácie
   
 • zmluva, ktorej účelom je realizácia aktívnych opatrení na trhu práce alebo podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím podľa osobitného zákona a ktorá sa uzatvára so zamestnancom, uchádzačom o zamestnanie alebo so záujemcom o zamestnanie
   
 • zmluva o poskytovaní sociálnej služby, ktorá sa uzatvára s prijímateľom sociálnej služby
   
 • zmluva týkajúca sa vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately uzavieraná s fyzickou osobou podľa osobitného predpisu7ce) okrem zmluvy uzavieranej s fyzickou osobou, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa osobitného predpisu
   
 • zmluva týkajúca sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva uzavieraná v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, akciových spoločností v jeho zakladateľskej pôsobnosti a rozpočtových organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti,
   
 • zmluva, ktorej účelom je plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s bojom proti terorizmu a organizovanému zločinu, činnosťou služby kriminálnej polície, služby finančnej polície, so zaisťovaním osobnej bezpečnosti určených osôb, s ochranou objektov a so zabezpečením ochrany štátnej hranice
   
 • zmluva týkajúca sa vyporiadania vlastníctva nehnuteľností do vlastníctva Národnej diaľničnej spoločnosti podľa osobitného zákona, 7cg)
   
 • zmluva, ktorej predmetom je umelecký výkon alebo použitie umeleckého výkonu a zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba s fyzickou osobou inej umeleckej profesie
   
 • zmluva týkajúca sa razby mincí, medailí, žetónov alebo obdobných predmetov.
 

Povinná osoba zverejní zmluvu podľa §5a bodov (6) a (9):
 

 • na webovej stránke povinnej osoby - v prípade že sa jedná o Národnú banku Slovenska, obce, vyššie územné celky, povinné osoby, ktoré sú ich rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, a povinné osoby, v ktorých majú viac ako 50 % účasť (v prípade, že povinná osoba nemá webové sídlo, zmluva sa zverejňuje na webovom sídle jej zriaďovateľa alebo bezodplatne v Obchodnom vestníku)
   
 • v centrálnom registeri zmlúv (www.crz.gov.sk) - ostatné povinné osoby

Zverejňovanie objednávok a faktúr

Objednávku povinná osoba zverejní do desiatich pracovných dní odo dňa vyhotovenia objednávky tovarov, služieb a prác (to neplatí, ak objednávka súvisí s povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona).

Faktúru povinná osoba zverejní do 30 dní odo dňa zaplatenia faktúry.

Povinnosť zverejňovať objednávky a faktúry sa nevzťahuje na objednávku alebo faktúru súvisiacu so zmluvou, ktorá nie je povinne zverejňovaná.

Objednávky a faktúry sa zverejňje povinná osoba na svojom webovom sídle. Táto povinnosť sa vzťahuje iba na tie povinné osoby, ktoré majú vlastnú webovú stránku.